• polski
 • deutsch
 • english

Informacja BPC

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów i osób występujących w imieniu kontrahentów w ramach relacji biznesowych utrzymywanych z  Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o., Sp.j.

Administrator danych   

Administratorem danych osobowych jest Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o., Sp.j., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Motorowej 1 (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe

Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o., Sp.j., ul. Niechodzka 25, 06-400 Ciechanów
rodo.bpc@bauer.pl

Inspektor Ochrony Danych – IOD@bauer.pl

Źródło danych 

Dane zostały pozyskane bezpośrednio lub od kontrahenta Administratora jako dane osobowe organu odpowiedzialnego za zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu tego podmiotu lub osoby kontaktowej odpowiedzialnej za koordynację wykonania umowy.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania           

Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana mocodawcą umową / świadczonymi usługami  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,

  • zarządzania relacjami z podmiotem jaki Pani/Pan reprezentuje,

  • prowadzenia marketingu produktów i usług w ramach uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych.

  • zapewnienia zgodności z wewnętrznymi regulacjami grupy Bauer Media w tym wykonywania nadzoru korporacyjnego i analiz ryzyka (m.in. opisanych w art.5 niemieckiego prawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw).

Okres, przez który dane będą przechowywane  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych            

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku z realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych w postaci windykacji należności.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione spółce zarządzającej Grupą Bauer Media w celu wykonywania nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych polityk i regulacji (nadzór korporacyjny) w tym niemieckiego prawa  o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Przekazywanie danych poza EOG  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą          

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych     

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

we think
popular.